W celu poprawienia wyglądu i działania strony KWW Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa stosuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można zablokować tę możliwość za pomocą ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje o gromadzonych informacjach znajdują się tutaj.
KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa

Program

Środowisko

Warszawa przyjazna dla wszystkich zadba o Twoje zdrowie i wypoczynek. Powietrze będzie czyste, zieleń dostępna, a wspólna przestrzeń – wolna od odoru, odpadów i hałasu.

Na przeszkodzie stoją grupy uprzywilejowane. Deweloperzy wycinają miejską zieleń. Myśliwi polują w miejskich lasach, nie informując o tym mieszkańców. Środowisko jest dobrem wspólnym, jednak nie dbamy o nie wspólnie, lecz każdy martwi się o siebie. Jeżeli kogoś nie stać – truje się cudzymi spalinami.

Pragniemy Warszawy wolnej od smogu, dlatego rozwiniemy sieć ciepłowniczą i pomożemy w wymianie starych pieców. Znacznym źródłem zanieczyszczeń jest ruch uliczny, dlatego rozbudujemy transport zbiorowy, by mniejsza liczba pojazdów woziła większą liczbę osób. Będziemy przeciwdziałać wprowadzaniu zanieczyszczeń przez budowy i poprawimy gospodarkę odpadami. Miastu zapewnimy zrównoważony rozwój, który uwzględni potrzeby nasze, naszych dzieci i naszych wnuków. Stworzymy też system informujący mieszkańców na bieżąco o stanie środowiska.

Dowiedz się więcej! Nasz pomysł na Warszawę to:

 • Wszechstronne programy edukacyjne skierowane do dzieci i dorosłych.

 • Myślenie o środowisku w takich dziedzinach jak transport, mieszkania i planowanie przestrzenne.

 • Więcej zieleni, która chroni przed hałasem, zanieczyszczeniami i upałem.

 • Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, kompostowników i lepsze altany śmietnikowe.

 • Klauzule środowiskowe w zamówieniach publicznych.

Założenia

Warszawa przyjazna dla wszystkich będzie dbać o zdrowie i wypoczynek mieszkańców. Oznacza to dla nas czystość powietrza, dostęp do zieleni, możliwość spędzania wolnego czasu na mieście oraz wolność od odoru, śmieci i hałasu.

Wyzwaniem jest samowola uprzywilejowanych grup: deweloperzy wycinają miejską zieleń; myśliwi polują w miejskich lasach, nie informując o tym mieszkańców; w miejsce trawników powstają parkingi, a zamiast chodników i ścieżek rowerowych buduje się miejskie autostrady. Środowisko jest dobrem wspólnym, jednak nie dbamy o nie wspólnie, lecz każdy martwi się o siebie. Przykładem są ludzie zmuszeni kupować urządzenia oczyszczające powietrze i nosić maski ochronne. Jeżeli kogoś nie stać - musi się truć.

Nasze główne cele to:

 • Powietrze bez smogu i odoru.

 • Więcej zieleni na cele wypoczynkowe i rekreacyjne.

 • Likwidacja ubóstwa energetycznego, czyli tanie i czyste ciepło dla wszystkich.

 • Koniec z niekontrolowaną dewastacją środowiska.

 • Przygotowanie miasta na skutki nasilających się zmian klimatu.

Warszawa bez smogu 

Pyłowe zanieczyszczenia powietrza, czyli smog, to obecnie jeden z głównych problemów w Warszawie. Corocznie powoduje śmierć kilku tysięcy mieszkańców stolicy. Jak najszybsze zatrzymanie tego zjawiska powinno być priorytetem władz miasta.

Walkę z następującymi źródłami zanieczyszczeń uznajemy za priorytet:

 • Ubóstwo energetyczne wymuszające ogrzewanie metodami tanimi i szkodliwymi.

 • Zanieczyszczenia transportowe, w tym pylenie wtórne.

 • Nierówne standardy środowiskowe budynków.

 • Lokalnie również zanieczyszczenia remontowo-przemysłowe.

Proponujemy rozwiązania, które łączą dbałość o czystość powietrza z realizacją celów z innych obszarów:

 • Możliwie najszersze przyłączanie budynków mieszkalnych do miejskich sieci ciepłowniczych, a w razie braku takiej możliwości refundacja energooszczędnych instalacji grzewczych.

 • Po wprowadzeniu dopłat i modernizacji - podjęcie ścigania instytucji i użytkowników prywatnych, którzy palą śmieciami i paliwami niskiej jakości.

 • Ograniczenie ruchu samochodowego w mieście, opisane dokładniej w części transportowej programu.

 • Wdrożenie najwyższych dostępnych standardów środowiskowych w budynkach należących do miasta, w tym: wymiana pieców i podłączanie do sieci miejskiej, termomodernizacja (w miarę możliwości do poziomu zeroenergetycznego) i instalacja paneli fotowoltaicznych.

 • Ochrona korytarzy napowietrzających, terenów zielonych i lasów miejskich zapisana w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

 • Mycie ulic na mokro w celu obniżenia zanieczyszczenia powietrza powstającego poprzez pylenie wtórne.

 • Stopniowe eliminowanie z miejskiego taboru autobusów napędzanych silnikami diesla i zastępowanie ich pojazdami elektrycznymi i gazowymi.

Warszawa bez odoru i zanieczyszczeń

Smog to nie jedyny problem ekologiczny, z którym muszą mierzyć się mieszkanki i mieszkańcy Warszawy. Uciążliwe i niebezpieczne są też historyczne zanieczyszczenia gruntów na terenach poprzemysłowych, emisja pyłów w czasie prac rozbiórkowych, czy odory wiążące się między innymi z niesprawną gospodarką odpadami. Chcemy miasta czystego, a przez to bezpiecznego - z czystym powietrzem, wodą i ziemią.

Nasze propozycje poprawy sytuacji to między innymi:

 • Przeciwdziałanie wprowadzaniu do środowiska zanieczyszczeń przez budowy, w tym samochody wyjeżdżające z placów budowy.

 • Poprawa nadzoru nad procesem remediacji i wydawania zezwoleń na budowę, w tym sprawdzenie, czy na terenie budowy nie istnieje ryzyko "skażeń historycznych".

 • Poprawa gospodarki odpadami przez uzyskanie możliwie najwyższych poziomów odzysku i bezpieczną utylizację pozostałych odpadów, np. przez spalanie z odzyskiem energii.

 • Przykład rozwiązania szczegółowego: parametry techniczne systemu utylizacji odpadów muszą być uwzględniane w warunkach przetargów.

Zrównoważony rozwój

Długofalowy rozwój miasta musi uwzględniać ochronę środowiska. Samorząd już dysponuje narzędziami, które to umożliwiają:

 • Plany zagospodarowania przestrzennego.

 • Konsultacje społeczne.

 • Klauzule ekologiczne w zamówieniach publicznych.

 • Inwestycje proekologiczne, tj. uwzględniające oddziaływanie na środowisko.

Jednak aby wykorzystać te narzędzia, samorząd musi znacznie bardziej aktywnie kształtować miasto, to znaczy zarówno podjąć nowe działania, jak i egzekwować ograniczenia działań indywidualnych. Coraz bardziej palącym problemem jest również dostosowanie miasta do nasilających się z każdym rokiem skutków zmian klimatu. Więcej ulewnych deszczy, częstsze i dłuższe okresy upalne potęgowane przez zjawisko miejskiej wyspy ciepła, są bardzo uciążliwe, a często wręcz niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Mechanizm planów zagospodarowania pozwala na:

 • Lepszy dobór miejsc pod konieczne inwestycje, takie jak spalarnie, kompostownie, składowiska i zakłady utylizacji, który ograniczy ich uciążliwość dla mieszkańców.

 • Wymuszenie zakładania ogrodów lub instalacji fotowoltaicznych na dachach nowych biurowców i dużych inwestycji mieszkaniowych.

 • Rozwinięte konsultacje społeczne dotyczące miejskich planów zagospodarowania przestrzennego. Skłaniamy się ku zaawansowanym i sprawdzonym metodom, takim jak warsztaty Charrette.

Proponujemy następujące inicjatywy ze strony miasta:

 • Przyjęcie strategii opartej na ekonomii o obiegu zamkniętym, czyli ponowne wykorzystanie i renowacja istniejących dóbr oraz recykling istniejących materiałów.

 • Premie dla rozwiązań proekologicznych w przetargach publicznych.

 • Klauzule ekologiczne w zamówieniach publicznych, oparte na rekomendacji Komisji Europejskiej Green Public Procurement.

 • W przypadku, gdy z istotnych względów będzie musiało dojść do odstrzału dzikich zwierząt lub wycinki drzew, informowanie mieszkańców z wyprzedzeniem o planowanych działaniach oraz kompensacji środowiskowej po ich zakończeniu.

 • Niwelowanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła przez zwiększanie zadrzewień na placach, skwerach i wzdłuż ulic.

 • Wprowadzenie mechanizmów zbiórki wody deszczowej przez zwiększanie przepustowości kanalizacji deszczowej, tworzenie zbiorników retencyjnych i zwiększanie przepuszczalności podłoża.

 • Przykłady rozwiązań szczegółowych: preferencyjne stawki czynszu za lokale miejskie dla usług naprawczych. Malowanie dachów i elewacji budynków na biało, w celu ograniczenia zjawiska miejskiej wyspy ciepła. 

Przyjazna przestrzeń

Przyjazną przestrzeń chcemy budować w oparciu o zieleń miejską, ze względu na jej wszechstronne zalety:

 • Ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami.

 • Pozytywny wpływ na nastrój mieszkańców.

 • Ochrona przed słońcem podczas upałów.

 • Możliwość gromadzenia wody w czasie ulewnych opadów i zmniejszanie ryzyka zalewów i powodzi.

 • Tworzenie środowiska życia dla miejskich zwierząt.

Istniejące tereny zielone należy chronić i powiększać, a także poprawiać ich jakość. Proponujemy następujące działania:

 • Ochrona najcenniejszych terenów zielonych, na przykład Lasu Bielańskiego, przed presją sąsiadujących z nimi instytucji i szlaków komunikacyjnych, w tym powstrzymanie niekontrolowanej zabudowy.

 • Wykorzystanie planów zagospodarowania dla zachowania cech rekreacyjnych terenów po dawnych, obecnie upadłych klubach sportowych.

 • Powstrzymanie regulacji Wisły i zagospodarowania jej dzikich brzegów. Uważamy, że w zamian należy tam stworzyć ścieżki edukacyjne.

 • Zwiększenie liczby drzew i krzewów w mieście, a także zwiększenie ich różnorodności biologicznej.

 • Tam gdzie to możliwe, zastępowanie miejskich trawników łąkami kwietnymi, a także ograniczanie koszenia.

 • Tworzenie na terenach parków, skwerów, terenów szkolnych i innych miejskich działek, tzw. minirezerwatów - miejsc, w których działania człowieka będą ograniczone do absolutnego minimum. Takie minirezerwaty są doskonałym miejscem życia wielu gatunków dzikich zwierząt.

 • Zachęty do zakładania ogrodów społecznościowych na skwerach miejskich, przy szkołach, domach kultury czy innych instytucjach miejskich oraz zakładania miejskich pasiek.

 • Ustanowienie maksymalnej odległości od zabudowy mieszkalnej do parku.

 • Przykład rozwiązania szczegółowego: małe budownictwo na rzecz zwierząt, takie jak budki dla ptaków, jeży i kotów oraz hotele dla owadów.

Wiedza i informacja

Prawo do informacji o stanie środowiska jest konieczne do walki o poprawę sytuacji, ponieważ pozwala ustalić, czy miasto podejmuje działania i czy są one skuteczne. Jednocześnie dbanie o rozwój miasta, a zwłaszcza o środowisko, wymaga współudziału mieszkańców. Należy wyposażyć ich w niezbędną wiedzę i umiejętności.

Dlatego proponujemy:

 • Programy edukacyjne dotyczące segregowania śmieci.

 • Programy edukacyjne dotyczące postępowania z dzikimi zwierzętami w mieście, przede wszystkim dzikami i ptakami, w tym zasad ich dokarmiania.

 • Programy edukacyjne dotyczące utrzymania psów i innych zwierząt domowych w mieście.

 • Stworzenie faktycznie działającej infolinii pozwalającej na uzyskanie informacji o właściwej utylizacji danego przedmiotu.

 • Budowa sieci stacji pomiarowych jakości powietrza obejmującej całe miasto. Stacje powinny mierzyć nie tylko poziom pyłów, ale także innych substancji szkodliwych, takich jak benzo(a)piren i tlenki azotu.

 • Wprowadzenie dostępu do bieżących danych o zanieczyszczeniach przez internet i przez aplikacje mobilne.

 • Wysyłanie informacji o stanie powietrza do szczególnie narażonych placówek, takich jak żłobki, przedszkola, szkoły, placówki opieki zdrowotnej i domy opieki.

 • Przykład rozwiązania szczegółowego: elektroniczne tablice informacyjne w często uczęszczanych miejscach.