W celu poprawienia wyglądu i działania strony KWW Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa stosuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można zablokować tę możliwość za pomocą ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje o gromadzonych informacjach znajdują się tutaj.
KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa

Program

Demokracja

Czy wiesz jak nazywa się burmistrz Twojej dzielnicy? A jego zastępca odpowiedzialny za edukację? Ich decyzje dotyczą Ciebie i Twojej rodziny, ale ich nazwiska poznajesz raz na cztery lata, gdy zależy im na Twoim głosie. Na czas kadencji znikają w gabinetach i nie obchodzi ich, czy masz do nich sprawę.

Zza biurka nie widać krzywego chodnika na Twoim osiedlu. Dlatego wprowadzimy głębokie zmiany w tym, jak działa samorząd pomiędzy wyborami. Chcemy miasta otwartego, które słucha mieszkańców i szybko odpowiada na ich potrzeby. Dlatego zreformujemy Budżet Partycypacyjny w taki sposób, by większą szansę miały małe projekty, a ich realizacja była bliższa zamierzeniom projektodawców. Zwalczymy proceder przepychania w Budżecie Partycypacyjnym projektów, którymi miasto powinno się samo zająć.

Politycy wiedzą, że ich praca budzi wątpliwości i dlatego wolą podejmować ważne decyzje z dala od mieszkańców. Wprowadzimy mechanizmy gwarantujące nadzór nad pracą Ratusza i Rady Miasta. Zwiększymy udział mieszkańców i mieszkanek w podejmowaniu decyzji.

Dowiedz się więcej! Nasz pomysł na Warszawę to:

 • Gruntowna reforma Budżetu Partycypacyjnego.

 • Zwiększenie nakładów na biuro pomocy prawnej.

 • Najwyższy standard poszanowania prywatności przez miejskie usługi.

 • Wygodny dostęp do urzędów, również dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów i osób niemówiących po polsku.

 • Reorganizacja sesji Rady Miasta, by skończyć z odbieraniem głosu mieszkańcom.

Założenia 

Warszawa pod względem liczby mieszkańców i rozmiaru gospodarki dorównuje skalą małym państwom. Dlatego powinniśmy myśleć o mieście ambitnie, budując je jako kompleksowy ekosystem społeczno-kulturowo-ekonomiczny. Prawdziwa demokracja wymaga, by wszystkie grupy społeczne były należycie reprezentowane i aby interesy obywateli stały ponad interesami biznesu. Kiedy myślimy o nowoczesnym mieście, myślimy o budowaniu lokalnej tożsamości i wspólnoty, o interesach ekonomicznych mieszkańców, mądrym wykorzystaniu technologii i stworzeniu przyjaznego, ekologicznego otoczenia. Demokracją – władzą społeczeństwa – zatrzymamy dziką reprywatyzację, zaniedbanie usług komunalnych w niektórych dzielnicach i rosnące ceny najmu.

Stanowczo opowiadamy się za tym, by Warszawa była miastem, w którym interes ludzi dominuje nad potrzebami wpływowych grup, niezależnie od ich dostępu do władzy. Chcemy, by uwzględniała w należyty sposób interesy kobiet, mniejszości, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Przeciwstawiamy się jakiejkolwiek formie dyskryminacji ze względu na przykład na wiek, płeć, religię, stopień zamożności, poglądy, czy niepełnosprawność. Przeciwstawiamy się również wykluczeniu tych grup. Uważamy, że reprezentanci mieszkańców powinni być tak samo zróżnicowani jak sami mieszkańcy. Chcemy miasta, w którym istnieją dobre warunki dla prowadzenia rozmaitej działalności gospodarczej. Chcemy wykorzystać nowoczesne technologie do usprawnienia miasta i zbliżenia mieszkańców do siebie nawzajem, a jednocześnie sprzeciwiamy się wyposażaniu inteligentnej infrastruktury miejskiej w systemy masowego nadzoru. Stopień realizacji tych ambicji zależy wprost od jakości warszawskiej demokracji.

Nasze główne cele to:

 • Zwiększenie wpływu mieszkańców na zarządzanie miastem, większa przejrzystość i zrównoważenie władzy poprzez wprowadzenie niezależnych instytucji.

 • Reforma budżetu partycypacyjnego.

 • Zmiany w zasadach dotyczących obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

 • Wprowadzenie nacisku na spółdzielnie mieszkaniowe, by sprawnie służyły lokatorom.

 • Wykorzystanie możliwości technologii cyfrowych.

 • Bardziej proporcjonalna reprezentacja mieszkańców we władzach.

Zrównoważenie i przejrzystość władzy

Uważamy, że mieszkańcy powinni uczestniczyć w polityce miejskiej na co dzień, nie ograniczając się do udziału w wyborach. Obecnie mieszkańcy nie wiedzą, co się dzieje w mieście, jakie działania podejmują władze, ani jakie są konsekwencje tych działań. Brakuje również środków nacisku na władze, w przypadku gdy mieszkańcy zostają poszkodowani lub pragną wyrazić swoje interesy. Spotykamy się na co dzień z sytuacjami, w których władze umyślnie komplikują proces decyzyjny lub czynią go nieprzejrzystym i uciążliwym, po to by ograniczyć możliwość udziału ze strony mieszkańców.

Proponujemy działania, które przywrócą równowagę sił między mieszkańcami a urzędami:

 • Wzmocnienie i dofinansowanie systemu bezpłatnej pomocy prawnej.

 • Stworzenie biura, które będzie reprezentować mieszkańców poszkodowanych przez decyzje władz samorządowych. Posłużyłoby ono między innymi do udzielania bezpośredniej pomocy ofiarom warszawskiej reprywatyzacji.

 • Stworzenie analogicznych biur w dzielnicach, które oferowałoby mieszkańcom wsparcie w przypadku nadużyć w spółdzielniach i w lokalach komunalnych, a także reprezentowałoby najemców pokrzywdzonych przez właścicieli mieszkań.

 • Usprawnienie mechanizmu udostępniania informacji o uchwałach, tak aby informacje były czytelne i pojawiały się z wyprzedzeniem umożliwiającym mieszkańcom reakcję. Wprowadzenie efektywnego systemu przeszukiwania tekstów dokumentów, oraz powiązanie ich na cyfrowej mapie z obiektami geograficznymi, których dotyczą. Mapa powinna był łatwo dostępna dla mieszkańców.

 • Uregulowanie długości przerw w sesjach Rady Miasta.

 • Wyznaczenie większej przestrzeni podczas sesji Rady Miasta na głosy publiczności.

 • Wprowadzenie na stronach internetowych miasta transmisji na żywo z sesji wszystkich komisji Rady Miasta, a także dostęp do nagrań archiwalnych.

 • Wyeliminowanie możliwości zerwania sesji Rady Dzielnicy przez przewodniczącego jako narzędzia politycznego.

 • Zagwarantowanie pełnej dostępności do informacji osobom z różnymi niepełnosprawnościami.

 • Przeprowadzanie wyborów do rad osiedli w jednym terminie, i zobowiązanie miasta do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat tych wyborów.

Planowanie miasta powinno uwzględniać potrzeby wszystkich jego mieszkańców, a nie tylko tych, którzy są silnie reprezentowani we władzach miasta. Dlatego proponujemy:

 • Ustanowienie systemu regularnych konsultacji ze zróżnicowanymi grupami mieszkańców, w tym kobiet, osób z niepełnosprawnościami i osób korzystających z różnych form pomocy społecznej. Członkostwo w grupie konsultowanej powinno być otwarte. W przypadku osób z udokumentowanymi ograniczeniami mobilności powinna być możliwość zdalnego uczestnictwa w konsultacjach. Odrzucenie wniosków z konsultacji wymagałoby weryfikacji przez rzeczoznawcę.

 • Wzmocnienie Dzielnicowych Rad Seniorów poprzez przydzielenie im większych budżetów i możliwości podejmowania decyzji w sprawach, które bezpośrednio dotyczą jakości życia seniorów.

 • Stworzenie analogicznych Dzielnicowych Rad Osób z Niepełnosprawnościami.

 • Wprowadzenie udziału przedstawicieli najemców lokali komunalnych, socjalnych i TBS w procesie podejmowania decyzji dotyczących ich budynków. Reprezentacja taka powinna polegać na udziale przedstawicieli mieszkańców w ciałach zarządzających danym zasobem mieszkaniowym. Mieszkańcy powinni mieć minimum 30% głosów w tych ciałach. Ponadto, przedstawiciele najemców i miasto powinny regularnie, na przykład co 3 lata, negocjować średniookresową politykę czynszową w komunalnym zasobie mieszkaniowym.

Usprawnienie systemu obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jest podstawowym narzędziem demokracji bezpośredniej, najefektywniejszym na poziomie władzy samorządowej. Jednak wymagania, którym muszą sprostać ci, którzy chcą zgłosić inicjatywę, są stanowczo zbyt wysokie. Proponujemy następujące ułatwienia:

 • Zmniejszenie liczby wymaganych podpisów z 18000 do 1000.

 • Wprowadzanie projektu pod uchwały Rady Miasta nie później niż na trzeciej sesji od jego weryfikacji od strony prawnej i zweryfikowania podpisów.

 • Pomoc prawna ze strony miasta, skierowana do obywateli i obywatelek, które chcą wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą. 

Reforma budżetu partycypacyjnego

Budżet obywatelski to istotne narzędzie partycypacji. Jednak jego realizacja w Warszawie niejednokrotnie powoduje frustrację i zniechęcenie nawet najbardziej zaangażowanych mieszkanek i mieszkańców. Dlatego proponujemy zmiany w trzech głównych obszarach.

Obecnie odpowiedzialność za błędy i niedoskonałości budżetu obywatelskiego rozmywa się w gąszczu wydziałów dzielnicowych i spółek miejskich oceniających i realizujących projekt. Koordynujące tę inicjatywę Centrum Dialogu Społecznego nie ma odpowiednich środków i możliwości, żeby sprawować właściwą kontrolę nad procesem.

Duże projekty infrastrukturalne, dotyczące dużych obszarów dzielnic i dysponujące znacznym budżetem, rywalizują z pomysłami malutkimi, łatwiejszymi do realizacji, i dużo tańszymi. Skomplikowana procedura przeprowadzania wniosków oraz odwleczenie realizacji w czasie (jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem - zwycięskie projekty zostaną zrealizowane najwcześniej za półtora roku) spowodowały, że projektów małych, a jednak spełniających ważne lokalne potrzeby mieszkańców, jest coraz mniej.

Żeby temu zaradzić, podejmiemy następujące działania:

 • Wprowadzimy w każdej dzielnicy urząd dzielnicowego rzecznika budżetu partycypacyjnego. Jego jedynym zadaniem będzie nadzór nad procesem oraz reprezentowanie projektodawców: od przyjmowania wniosków, przez weryfikację, do realizacji projektów.

 • Wzorem niektórych dzielnic wprowadzimy taką definicję ogólnodostępności, aby uniemożliwić wykorzystanie narzędzia Budżetu Partycypacyjnego do łatania budżetów instytucji publicznych.

 • Uniemożliwimy składanie wniosków do BP dotyczących remontów szkół, przedszkoli czy dofinansowania zakupów książek w bibliotekach.

 • Urzędowi rzecznika nadamy aktywną rolę w przyjmowaniu wniosków. Urząd będzie pomagał w przekładaniu potrzeb wyrażanych przez mieszkańców na projekty Budżetu Partycypacyjnego. Szczególną uwagę przyłoży do rozpropagowania Budżetu Partycypacyjnego wśród grup nieuprzywilejowanych, takich jak osoby starsze i młodzież

 • Umożliwimy bardziej bezpośredni udział projektodawców podczas realizacji projektu. Chcemy zapobiec częstym obecnie sytuacjom, że ostateczny rezultat mija się zupełnie z zamierzeniem osób zgłaszających i głosujących na projekty.

 • Część środków przeznaczymy na mikro-budżet obywatelski z uproszczoną procedurą i mocnym ograniczeniem kosztu jednego projektu (np. 10.000 zł). Mikro-projekty byłyby zgłaszane i poddawane pod głosowanie co kwartał, a realizowane - w kwartale następnym.

#ZmieniamySpółdzielnie

Warszawskie spółdzielnie mieszkaniowe potrzebują zmian. Decydują o kształcie dużej części naszego miasta, w wielu miejscach funkcjonują niemal jako dodatkowy szczebel samorządu terytorialnego. Mimo to pozostają często bez demokratycznej kontroli, w rękach „kliki prezesów”. Władze niektórych spółdzielni, wbrew pięknym tradycjom warszawskiej spółdzielczości, traktują je jak własny folwark, gdzie inwestycje mieszkaniowe nie mają służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków i członkiń, lecz być okazją do dodatkowych zarobków kadry zarządzającej. Prace remontowe wykonywane są przez „zaprzyjaźnione” firmy, a przez to często są przepłacane i wykonywane byle jak. Wszystkie decyzje przyklepują organy, w których ci sami ludzie wymieniają się stanowiskami od 30 lat.

Chcemy demokratyzacji warszawskich spółdzielni. Naszym celem jest, by mieszkańcy i mieszkanki decydowali o sobie sami. Chcemy, aby spółdzielnie zajęły się wreszcie realizacją potrzeb mieszkaniowych członków i członkiń, a przestały zachowywać się jak deweloperzy. Proponujemy następujące środki dostępne samorządom, które pomogą usprawnić funkcjonowanie spółdzielni:

 1. Utworzenie biura pomocy prawnej dla członkiń/ów spółdzielni, które pomagałoby szczególnie w sprawach zawyżania opłat i łamania procedur demokratycznych wewnątrz spółdzielni mieszkaniowych.

 2. Obniżenie opłat za użytkowanie wieczyste dla spółdzielni, które poddadzą się audytowi i podejmą działania naprawcze.

 3. Przedstawienie paktu dla dobrych praktyk w spółdzielniach mieszkaniowych.

 4. Udostępnienie platformy internetowej pozwalającej na bezpieczne głosowanie przez internet.

Technologie cyfrowe 

Miasto w XXI wieku powinno korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych, takich jak rozwiązania kognitywne do zarządzania ruchem i systemami miejskimi, a nawet do obsługi zwykłej miejskiej infolinii. Jednocześnie prostsze rozwiązania techniczne powinny być bliżej mieszkańców.

Dążymy do rozwijania oddolnych sieci sąsiedzkich typu intranet i miejskiej alternatywy dla komercyjnych serwisów e-mail. Dlatego proponujemy:

 • Ulepszenie dostępu do informacji poszczególnych urzędów – jawne dokumenty.

 • Budowę sąsiedzkiej platformy społecznościowej, która pomogłyby sąsiadom poznać siebie nawzajem, szukać pomocy i dzielić jedzeniem i innymi zasobami. W technologii widzimy narzędzie wzmocnienia warszawskiej wspólnoty.

 • Zwiększenie transparentności w urzędach miejskich i dostępności danych na stronach internetowych.

 • Wprowadzenie najwyższego poziomu poszanowania prywatności przez usługi miejskie.

 • Wyposażenie instytucji pomocy prawnej w możliwość zgłoszenia anonimowej informacji o nadużyciach. 

Reprezentacja 

Warszawa demokratyczna to taka, w której żadna grupa społeczna nie jest wyłączona z funkcjonowania miasta. Dlatego upewnimy się, że urzędy w mieście są dostępne dla osób niemówiących po polsku. Zatrudnimy też w urzędach osoby posługujące się językiem migowym. Zapewnimy parytet płci w radach nadzorczych i zarządach spółek miejskich. Wprowadzimy kompleksowe klauzule społeczne, by walczyć z wykluczeniem nie tylko socjalnym, ale i politycznym. Nasi radni, tak miasta, jak i dzielnicy, nie będą obejmować stanowisk w spółkach miejskich. Upewnimy się, że miasto zatrudnia pracowników na godnych warunkach.